Má druhá kniha  TAJEMSTVÍ LÁSKY K SOBĚ  ❤️ Jak být šťastná v životě, v partnerství i v poslání ➡️ je již v prodeji 🥳 nyní s mimořádnou slevou + DOPRAVA ZDARMA + bonusové video + překvapení! Objednat knihu📘ZDE

 🌸 MÁJOVÁ INSPIRACE & SLEVY 💸 » na vybrané online programy, masáže a dárkové poukazy, které podpoří LÁSKU ❤️ v Tvém životě (nejen v partnerství). Pouze do 31.5.2024! Více ZDE

10denní transformační výcvik CORE TOUCH® I: Škola celostní smyslné masáže 💆28.6. - 7.7. na Váňově statku 🏡 PROMĚŇ ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁŠ SVŮJ ŽIVOT. Více ZDE

Má druhá kniha  TAJEMSTVÍ LÁSKY K SOBĚ  ❤️ Jak být šťastná v životě, v partnerství i v poslání ➡️ je již v prodeji 🥳 nyní s mimořádnou slevou + DOPRAVA ZDARMA + bonusové video + překvapení! Objednat knihu📘ZDE

 🌸 MÁJOVÁ INSPIRACE & SLEVY 💸 » na vybrané online programy, masáže a dárkové poukazy, které podpoří LÁSKU ❤️ v Tvém životě (nejen v partnerství). Pouze do 31.5.2024! Více ZDE

10denní transformační výcvik CORE TOUCH® I: Škola celostní smyslné masáže 💆28.6. - 7.7. na Váňově statku 🏡 PROMĚŇ ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁŠ SVŮJ ŽIVOT. Více ZDE

Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“)

Soutěž o online program TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO VZTAHU

umístěné na profilu:
Denisa Říha Palečková - veřejná stránka (dále jen „Soutěž“)

 

Organizátor Soutěže

 • Organizátorem Soutěže je společnost ARKAYA Education s.r.o., IČO: 07031041, Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).

Účast v Soutěži a její trvání

 • Soutěž probíhá na území České republiky od 13:00, 04. 04. 2020 do 10:00, 13. 04. 2020 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Organizátor si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

 • Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 18 let, dále jen „Soutěžící“.

 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, rovněž zaměstnanci Organizátora, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

Mechanika Soutěže

 • K účasti v Soutěži potřebuje Soutěžící internet a vlastní profil na Facebooku.

 • Soutěžící se Soutěže zúčastní tak, že vloží fotografii s komentářem do komentářů (dále jen jako „Soutěžní komentář“) k soutěžnímu příspěvku Organizátora Soutěže. Fotografie musí zobrazovat vybraný komunikační předmět a musí být doplněna komentářem, který bude vysvětlovat důvody pro zvolení předmětu.

 • Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Každý další komentář od jednoho Soutěžícího bude ze soutěže odstraněn.

 • Vyhodnocení Soutěže proběhne nejdéle následující pracovní den po skončení Soutěže.

 • V Soutěži vyhrají tři Soutěžící, jejichž Soutěžní komentáře získají nejvyšší počet lajků.

 • Výsledky Soutěže budou zveřejněny v novém příspěvku na profilu: Denisa Říha Palečková - veřejná stránka

Výhra v soutěži

 • Výhrou v soutěži je online program TAJEMSTVÍ ŠŤASTNÉHO VZTAHU (každý výherce obdrží jeden online program).

 • Vítězové budou vyrozuměni po skončení Soutěže, a to formou odpovědi na svůj Soutěžní komentář pod soutěžním příspěvkem Organizátora a budou vyzváni k poskytnutí kontaktní e-mailové adresy prostřednictvím privátní zprávy.

 • Výhra bude zaslána elektronicky na poskytnutou e-mailovou adresu výherce.

 • Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.

 • Pokud žádný ze Soutěžících nezašle Soutěžní komentář, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Osobní údaje

 • Soutěžící uděluje účastí v Soutěži Organizátorovi souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je podmínkou udělení výhry. Správcem osobních údajů je Organizátor.

 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Organizátorem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výhry a dalším subjektům podílejících se na předání výhry v soutěži. 

 • Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu. 

 • Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli s uveřejněním svého jména, příjmení, a soutěžní fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookových stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

 • Osobní údaje Organizátor zpracovává v elektronické podobě.

 • Tato Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace Organizátorovi Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

Závěrečná ustanovení

 • Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.

 • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla, a to i bez udání důvodu. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu Facebook nebo na stránkách www.denisapaleckova.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Organizátor může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

 • Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).

 • Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor není rovněž zodpovědný za to, že jakákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

 • Organizátor nezodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 14 dnů od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi a nebude výherci udělena. 

 • Organizátor si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoliv ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

 • Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které: 

  a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,

  b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,

  c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,

  d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,

  e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

 • Organizátor upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Organizátora na náhradu způsobené škody.

 • O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže. 

 • Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.denisapaleckova.cz/soutez-pravidla

V Praze, dne 04.04.2020