Má druhá kniha  TAJEMSTVÍ LÁSKY K SOBĚ  ❤️ Jak být šťastná v životě, v partnerství i v poslání ➡️ je již v prodeji 🥳 nyní s mimořádnou slevou + DOPRAVA ZDARMA + bonusové video + překvapení! Objednat knihu📘ZDE

 🌸 MÁJOVÁ INSPIRACE & SLEVY 💸 » na vybrané online programy, masáže a dárkové poukazy, které podpoří LÁSKU ❤️ v Tvém životě (nejen v partnerství). Pouze do 31.5.2024! Více ZDE

10denní transformační výcvik CORE TOUCH® I: Škola celostní smyslné masáže 💆28.6. - 7.7. na Váňově statku 🏡 PROMĚŇ ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁŠ SVŮJ ŽIVOT. Více ZDE

Má druhá kniha  TAJEMSTVÍ LÁSKY K SOBĚ  ❤️ Jak být šťastná v životě, v partnerství i v poslání ➡️ je již v prodeji 🥳 nyní s mimořádnou slevou + DOPRAVA ZDARMA + bonusové video + překvapení! Objednat knihu📘ZDE

 🌸 MÁJOVÁ INSPIRACE & SLEVY 💸 » na vybrané online programy, masáže a dárkové poukazy, které podpoří LÁSKU ❤️ v Tvém životě (nejen v partnerství). Pouze do 31.5.2024! Více ZDE

10denní transformační výcvik CORE TOUCH® I: Škola celostní smyslné masáže 💆28.6. - 7.7. na Váňově statku 🏡 PROMĚŇ ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁŠ SVŮJ ŽIVOT. Více ZDE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A VÝROBKŮ

pro webové stránky
www.denisapaleckova.cz

DENISA RIHA PALECKOVA LTD
IČ: 132 18 488
se sídlem: Regent Court 1, North Bank, NW8 8UN London (GB)
korespondenční adresa: Dykova 31, 101 00 Praha 10 (ČR)

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek, platných ke dnešnímu dni si, prosím, přečtěte ZDE. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 • Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.denisapaleckova.cz
 • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka) při uzavírání kupní smlouvy.
 • Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu 
DENISA RIHA PALECKOVA LTD
IČ: 132 18 488
se sídlem: Regent Court 1, North Bank, NW8 8UN London (GB)
korespondenční adresa: Dykova 31, 101 00 Praha 10 (ČR)

(kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“, která je součástí těchto obchodních podmínek). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.denisapaleckova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“) dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“) dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 • Kupující / spotřebitel je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
 • Dodávané zboží / předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku. 

OBJEDNÁVÁNÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou
 • písemně (využitím poštovní služby)
 • osobně

Postup při objednávání zboží / výrobků z e-shopu:

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží(dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky a uzavření kupní smlouvy, tj.:

 • jméno, příjmení a bydliště, jde-li o spotřebitele nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH, jde-li o podnikatele
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání objednaného zboží a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Návrh na uzavření kupní smlouvy:

 • Uzavřením a odesláním objednávky navrhuje kupující uzavření kupní smlouvy.
 • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Změny objednávky:

 • V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Zrušení objednávky:

 • Kupující je oprávněn zrušit objednávku písemně nebo prostřednictvím webového rozhraní kdykoliv do doby její kompletace či úpravy zboží „na míru“ na straně prodávajícího.
 • V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.
 • Prodávající může zrušit objednávku, případně odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi (spotřebiteli i podnikateli) objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%.
 • Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 Akceptace objednávky:

 • V případě akceptace objednávky prodávajícím učiněné kupujícím se uzavírá kupní smlouva.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nabývání vlastnictví k věci

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč. nákladů na přepravu a balné.

Náklady na využití komunikačních prostředků:

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

 • Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.
 • Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy z důvodu změny ceny, informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit. 

Zrušení smlouvy dohodou:

 • Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží. Nejedná se o zboží:
  • upravené dle přání zákazníka,
  • podléhající rychlé zkáze, opotřebení či zastarání
  • jedná-li se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen,
  • a dále noviny, periodika a časopisy.

Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. 

 • V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.
 • Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit jednostranně od smlouvy dle těchto obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A DOPRAVA

 • Ceny jsou uvedeny u příslušného zboží či výrobku, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPHV případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
  • V takto vyznačené ceně zboží a výrobků není zahrnuto balné a poštovné (doprava).
  • Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
  • Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.
 • Cenu zboží (tvořenou podle zákona o cenách) a případné náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti;
  • na dobírku (na dobírku expeduje prodávající zboží pouze po České republice);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 283672578/0300, vedený u společnosti ČSOB a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně, převodem z účtu kupujícího
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (výjimkou je vrácení částky při odstoupení od smlouvy).
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčeno právo prodávajícího na úhradu dle kupní smlouvy (objednaného zboží) i v případě, že toto zboží nebude řádně převzato kupujícím (např. při zmaření doručení ze strany kupujícího).

Splatnost 

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodlení

 • V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží / výrobku.

Slevy z ceny

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Dochází-li ke zneužití slevového systému, může prodávající takovouto slevu stornovat. Cena navýšená po stornování slevy podléhá u kupujícího akceptaci.

Doklad o koupi

 • Kupujícímu náleží od prodávajícího doklad o koupi. Prodávající vystavuje doklad nejpozději po uhrazení ceny zboží. Tento doklad je buď zasílán elektronicky, nebo je součástí dodávky objednaného zboží.
 • Prodávající není plátcem DPH.

Přeprava a dodání zboží

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za vady mající původ v přepravě prodávající neručí. Tyto závady musí kupující uplatňovat u přepravní společnosti.

Expediční lhůta – u zboží, které je na skladě; jinak dle jeho dostupnosti

 • Přijaté objednávky budou expedovány do třech pracovních dnů od objednání.
 • Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován.

Poštovné a balné

Opakované nebo marné doručování

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě, že zákazník z jakéhokoliv důvodu nepřevezme zboží, je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, poštovné a balné do 15 dnů od marného pokusu o doručení. Od vymáhání této částky může prodávající upustit. 

Kupující, který je podnikatelem, je povinen

 • (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen)
 • bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména druh a množství zboží dle dodacího listu a nepoškozenost dodaného zboží.
 • Je-li vše v pořádku, potvrdí kupující převzetí zboží svým podpisem na dodací list.
 • Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zboží bylo dodáno řádně, bez závad a v odpovídajícím množství dle dodacího listu.
 • V případě, že zboží vykazuje známky závad nebo druh nebo množství nesouhlasí s dodacím listem, musí kupující tyto skutečnosti poznamenat na dodací list.
 • Je-li zboží poškozené, může kupující odmítnout převzetí zboží. Pokud nebudou informace o vadách zaznamenány na dodacím listě, nemusí být vyhověno nárokům z vad zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ ZA ZBOŽÍ

Odstoupit od smlouvy nelze v těchto případech:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 Lhůta k odstoupení

 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí být doručen projev vůle odstupujícího).
 • Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Odstoupení, vrácení zboží

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 • Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě:
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
  • nesmí být použité;
  • musí být nepoškozené a čisté;
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal;
  • musí být vráceno s kompletní dokumentací.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
  • Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení zboží:

 • adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 • pro doručování dále platí ustanovení o doručování.

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží

 • Spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než obvyklým a nutným způsobem k zachování jeho povahy a vlastností.
 • Pokud spotřebitel nezachová veškeré krycí folie, ochranné prvky aj. tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem vyzkoušení, může prodávající snížit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.
 • Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.
 • V případě snížení hodnoty zboží lze toto snížení započíst proti nutnosti vrátit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.

Vrácení peněz

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupeného zboží. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
 • Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Řeší reklamační řád dostupný ZDE. 

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

 • Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný ZDE.
 • Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected].
 • Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto obchodní podmínky společně se všeobecnými obchodními podmínkami jsou platné ode dne 1.5.2016